CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SLAND.VN

0707992829

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ

13/05/2022

THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu và 02 lô đất tại khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

 

 
 
 

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu và 02 lô đất tại khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu và 02 lô đất tại khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy , cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu và 02 lô đất tại khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

- Diện tích quỹ đất:

+ Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được: 2.082,95 m2

+ Khu xen cư đất ở tại tổ 04 phường Phú Bài: 309,9 m2

- Số lượng:

+ Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được: 10 lô đất.

+ Khu xen cư đất ở tại tổ 04 phường Phú Bài: 02 lô đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Nơi có tài sản đấu giá: tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu và khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

+ Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất khởi điểm
đấu giá quyền sử dụng đất (đồng)

Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)

 

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

1

258

9

157,50

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5m

11.500.000

1.811.250.000

91.000.000

 

362.250.000

 

2

263

9

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5m

11.500.000

1.940.625.000

97.000.000

 

388.125.000

 

3

265

9

302,40

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và 13,5 m

12.000.000

3.628.800.000

181.000.000

 

725.760.000

 

4

267

9

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

11.500.000

1.940.625.000

97.000.000

 

388.125.000

 

5

268

9

168,75

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

11.500.000

1.940.625.000

97.000.000

 

388.125.000

 

6

285

9

176,25

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

11.500.000

2.026.875.000

101.000.000

 

405.375.000

 

7

286

9

176,25

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

11.500.000

2.026.875.000

101.000.000

 

405.375.000

 

8

266

9

320,80

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và đường 13,5 m

12.000.000

3.849.600.000

192.000.000

 

769.920.000

 

9

284

9

216,30

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và đường 13,5 m

12.000.000

2.595.600.000

130.000.000

 

519.120.000

 

10

289

9

227,20

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 13,5 m và đường Võ Trác

12.500.000

2.840.000.000

142.000.000

 

568.000.000

 

TỔNG: 10 lô

2082,95

 

 

24.600.875.000

 

 

      + Khu xen cư đất ở tại tổ 04 (nay là tổ 02) phường Phú Bài:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất khởi điểm
đấu giá quyền sử dụng đất (đồng)

Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)

 

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

1

232

9

177,2

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 5,16 m

10.000.000

1.772.000.000

89.000.000

 

354.400.000

 

2

233

9

132,7

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 5,16 m

10.000.000

1.327.000.000

66.000.000

 

265.400.000

 

TỔNG: 02 lô đất

309,90

 

 

3.099.000.000

 

 

 

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/5/2022 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bầu Được, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/5/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND phường Thủy Châu, UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC hoặc trụ sở UBND phường Phú Bài, trụ sở UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: 

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/5/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 27/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 cho đến 17h00 các ngày 26, 27, 30 tháng 5 năm 2022(Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC: 

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương. (Agribank)

- Số tài khoản: 1025478635 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (Vietcombank)

Nội dung nộp tiền đặt trước{Họ tên} – nộp tiền đặt trước đấu giá đất ở Thủy Châu, Phú Bài, Hương Thủy

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 31/5/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Châu. Địa chỉ: 56 Võ Trác, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy, điện thoại: 02343.955.565; UBND phường Thủy Châu ; UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Công cụ tìm kiếm

Bất Động Sản Nổi Bật

Dữ liệu đang cập nhật!